Pressmeddelande 2012-09-19
 

Säkert Bondförnuft gör skillnad

Säkert Bondförnuft har haft betydelse för säkerheten ute på gårdarna. En ny forskarrapport från Arbetsmiljöverket visar att nio av tio av de lantbrukare som haft gårdsbesök av Säkert Bondförnuft har förbättrat säkerheten.

– Det här är oerhört glädjande och bevisar återigen att vårt arbete gör skillnad, säger Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft.

Enligt studien uppger hela 92 procent av 220 lantbrukare som haft gårdsbesök från Säkert Bondförnufts handledare att de vidtagit åtgärder. Det handlar till exempel om att upprätta en handlingsplan, åtgärda brister, ändra rutiner, börja använda skyddsutrustning eller delta i arbetsmiljöutbildning.

– Att man i rapporten lyfter fram Säkert Bondförnuft som ett lyckat projekt samtidigt som man betonar vikten av att satsa på långsiktiga projekt är oerhört positivt. Den här typen av arbete tar tid eftersom det handlar om att ändra människors invanda beteenden och attityder.

Satsningen Säkert Bondförnuft ska pågå hela 2013 enligt den finansieringsplan som finns via EU:s och Jordbruksverkets Landsbygdsprogram men självklart hoppas vi på att projektet kommer att förlängas, säger Anders Danielsson, projektledare Säkert Bondförnuft.

Läs hela pressmeddelandet här  

 


 

Fakta om Säkert Bondförnuft:

Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till och med år 2013. Säkert Bondförnuft har utbildat 150 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.

 


Besök oss på Facebook
 

 

Bookmark and Share