Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
1999:3 och 2008:16 (ändringsföreskrift).

Föreskriften gäller vid all byggnation samt underhåll av byggnad och anläggning (t.ex. väg). Däremot gäller den inte vid drift av byggnad.

Exempel: Vid byte av lysarmatur gäller föreskriften (underhåll), men vid byte av lampa gäller den inte (drift).

 

Förhandsanmälan av byggnation till Arbetsmiljöverket

Om byggnadsarbetet beräknas pågå i mer än 500 arbetsdagar eller om 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt i 30 dagar ska en förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggnadsarbetet utförs. Skickas innan bygget påbörjas.

Blanketten för förhandsanmälan kan hämtas på
www.av.se/blanketter/forhandsanmalan/index.aspx

 

När ska en arbetsmiljöplan upprättas? 

Det spelar ingen roll hur litet arbetet är. Om riskabla moment förekommer ska planen upprättas innan arbetet påbörjas. I princip innebär det att vid alla ”normala” byggen inom lantbruket skall en arbetsmiljöplan tas fram.

 • Risk för fall över två meter
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Hur förhindras fallolyckor?
  Hyra ställning?

 • Risk för att begravas av jordmassor
  eller sjunka ner i lös mark
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Har markundersökning gjorts?
  Kan slänterna läggas ner?
  Tas stenar bort i schaktvägg?
  Behövs det stämpas?

 • Arbete nära högspänningsledningar
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Har jordkablar märkts ut?
  Finns risk för kontakt med luftledning?

 • Arbete som medför drunkningsrisk
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Används flytväst?
  Ensamarbete speciellt i kall väderlek eller i kallt vatten?

 • Arbete i brunnar
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Finns risk för syrebrist eller andra farliga gaser?
  Finns skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att gå ner?

 • Arbete där sprängämnen används
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Har den som spränger rätt utbildning?
  Finns lämplig maskin för att täcka salvan?
  Kontrolleras efter sprängning att det inte finns några dolor?

 • Arbete på område med passerande fordonstrafik
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Kan byggarbetet ske utan risk för påkörning?
  Är bodarna placerade på säker plats?

 • Rivning av bärande konstruktioner
  Exempel på frågor att ta upp i arbetsmiljöplanen:
  Finns det en rivningsplan för att säkerställa att byggnaden alltid är stabil?

 • Förhandsanmälan är inlämnad till Arbetsmiljöverket
  Anslås på byggarbetsplatsen!


AMP-guiden

AMP-Guiden är ett webbaserat verktyg för att ta fram arbetsmiljöplaner.

Till AMP-guiden >>


Exempel på arbetsmiljöplan

Säkert Bondförnuft har tagit fram ett exempel på hur en arbetsmiljöplan för en byggnation på ett antbruk kan se ut.

Exempel arbetsmiljöplan (124 kb, pdf)


 

 

 

Bookmark and Share