Säkra rutiner

Inom lantbruket förekommer många riskfyllda arbetsmoment. Det är viktigt att tänka igenom vilka dessa situationer är – det går att skapa säkra rutiner kring många av gårdens arbetsmoment. Säkra rutiner för farligt arbete minskar risken för att en arbetsolycka sker. 

Nedan ges tre exempel på säkra rutiner. Dessa rutiner kan du förstås fritt anpassa efter förhållandena på din gård. Till höger finns också en mall som du kan använda för att skapa dina egna säkra rutiner för farliga arbeten.

 

Exempel 1: Arbete i tornsilo

1. Alla som jobbar på arbetsplatsen skall känna till arbetsordningen vid arbete i silo.

2. Strömbrytare för silon skall låsas (ex. den som skall upp i silon tar med sig nyckeln).

3. Lås upp stegen till silon.

4. Om strömbrytaren till silon inte kan låsas skall arbetsbrytare uppe i silon brytas och strömkabeln kopplas ur uppe i silon.

5. Jobba utan stress och tänk på fallrisken.

6. När jobbet i silon är klart återställ stegen i låst läge.

7. Återställ strömbrytare som är låst.

 

Exempel 2: Hantering av djur

1. Vänj djuren vid att bli hanterade och vistas i djurens närhet dagligen.

2. Hantera djuren lugnt, skrik ej, stressa inte.

3. Vid flyttning av djur förbered med att torka eller sanda transportleden om den är hal och ta bort onödigt gods som kan vara i vägen.

4. Se till att djuret kan avskiljas från andra djur om det skall behandlas.

5. Då man ska föra ett djur i lösdrift till ett behandlingsbås är det viktigt att vara lugn. Man kan med fördel använda foder som lockbete och båset bör ha en självlåsande front eller någon annan lösning där djuret kan fixeras.

6. Ha alltid en reträttväg när du vistas bland lösgående djur.

7. Jobba aldrig ensam bland lösgående djur.

 

Exempel 3: Till- och frånkoppling av traktorredskap

1. Tillkoppling, se till att du har god sikt när du backar till maskinen.

2. Se till att maskinen står stabilt uppställd vid tillkopplingen och ha alltid en reträttväg mellan traktor och maskin ifall maskinen skulle välta.

3. Se till att kraftöverföringsskydd och hydraulslangar är hela.

4. Kontrollera att alla kopplingspunkter är låsta.

5. Vid driftstörningar med maskinen, stäng alltid av kraftöverföring innan du gör ingrepp i maskinen, ha alltid instruktionsboken med.

6. Service och tillsyn är viktigt för att undvika störningar.

7. Vid frånkoppling, se till att maskinen kan ställas upp stabilt.


Skapa egna rutiner 

Exempel på arbetsmoment som det går att skapa säkra rutiner kring är byte av traktordäck, montering av dubbelmontage, olika servicearbeten på gårdens maskiner och hantering av kemikalier.

Skriv ut och fyll i för hand
Mall för säkra rutiner (5 kb, pdf)

Som Word-fil
Mall för säkra rutiner (13 kb, docx)
Mall för säkra rutiner (22 kb, doc)

Bookmark and Share