Luftföroreningar

Många arbetsmoment inom lantbruk ger upphov till stora mängder damm. Höga dammhalter kan förekomma t.ex. vid arbete i svinstallar och spannmålstorkar och när man hanterar hö, halm, ensilage och kraftfoder. Vid hantering av flis och GROT (grenar och toppar) finns ofta höga halter av mögeldamm i materialet som kan leda till allergisk lungsjukdom. 

Att andas in organiskt damm ger ofta upphov till olika sjukdomar i luftvägar och lungor. Det inandande dammet kan innehålla svampsporer, mykotoxiner (giftiga ämnen som bildas av vissa mögelsvampar), bakterier och endotoxiner (gifter som finns i vissa bakteriers cellväggar). Sådant damm kommer t.ex. från boskap, spannmål, hö, halm eller andra former av strö. I damm från djurstallar förekommer partiklar från hud, hår, fjädrar och avföring.

Hur, var och när dammet produceras har också betydelse för innehållet. Dammet kan också innehålla oorganiskt material, såsom sandpartiklar.

 

 

Bookmark and Share