Om projekt Säkert Bondförnuft

Säkert Bondförnuft startade som en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till och med år 2013. Projektet ubildade 180 handledare som genomförde ett stort antal säkerhetsaktiviteter runt om i landet, bland annat gårdsbesök, kurser och gårdsvandringar med barnens säkerhet i fokus.

Olycksstatistiken visade att jord- och skogsbruket var Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkom 10-15 personer på gårdar runt om i landet, flera av dem barn. Dessutom skadades tusentals personer årligen. Beräkningar visar att olyckor inom jord- och skogsbruket kostade samhället 2-3 miljarder kronor/år.

Med bakgrund av detta inledde Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av regeringen år 2008 en riksomfattande kampanj för att minska olyckorna i lantbruket. Kampanjen döptes till Säkert Bondförnuft.

Målsättning
Målet med Säkert Bondförnuft var att genom information och utbildning halvera antalet olyckor till år 2013. Projektet syftade till att få till en attitydförändring i branscher när det gäller arbetsmiljöfrågor. Särskilt fokus lades på de olycksdrabbade områdena maskiner, djurhantering, byggnader och skog/ved.

Det grundläggande verktyget för att få igång denna process var en förenklad form av Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Det är en vedertagen modell som tillämpas inom hela näringslivet och som finns reglerad i lagstiftningen, genom att företag med anställda skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen passar dock lika bra för företag utan anställda.

Finansiering
Projektet finansierades i huvudsak med medel för kompetensutveckling inom det svenska Landsbygdsprogrammet. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF medverkade med viss delfinansiering.

 

Läs mer om Säkert
Bondförnuft 2009-2014

I denna folder kan du läsa mer om Säkert Bondförnuft aktiviteter under projekttiden 2009-2014. För mer information om Säkert Bondförnuft idag, vänlig se menypunkten Våra tjänster.  

Folder - Säkert Bondförnuft (698 kb, pdf)

Bookmark and Share